ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น

นวัตกรรมที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยในการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไทย และประสิทธิผลทางการสอนของครู เพื่ออนาคตการศึกษาไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล

ทําไม e-learning จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับครูและนักเรียน ?

การบูรณาการการศึกษาด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่มากขึ้น

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้บุตรหลานเกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง

เทคโนโลยีมิใช่เป็นเพียงช่องทางการเรียนรู้หรือเครื่องมือช่วยสอนเท่านั้น แต่มีส่วนช่วยให้ การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประสิทธิผลทางการเรียนรู้อย่างแท้จริง

THAILAND SMART EDUCATION

สร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วย พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน

 • ห้องเรียนในอนาคต
 • พัฒนารูปแบบเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
 • เพิ่มสัมพันธภาพและประสิทธิการในการเรียนรู้
 • สามารถวิเคราะห์และวัดผลการเรียนรู้ได้ทันที

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ...

THAILAND SMART EDUCATION ทํางานอย่างไร ...

1

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน สร้างและจัดการบัญชีรายชื่อครูและนักเรียน

2

ครูออกแบบโครงการสอนระยะยาว ออกแบบฝึกหัดและแบบทดสอบผ่านระบบเว็บไซต์

3

ครูเลือกวิชาและห้องที่ทําการสอน เพื่อจัดส่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ผู้บริหารโรงเรียนสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของครูและนักเรียนได้จากผลการวิเคราะห์ของระบบ

6

ผู้ปกครองติดตามผลการเรียนรู้ของบุตรหลานได้ จากผลการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ตลอดจนข้อแนะนําจากครู

5

ครูวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการส่งข้อแนะนําได้เป็นรายบุคคล

4

นักเรียนอ่านบทเรียนเสริม และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการทําแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย

พัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน


1. เรียนรู้จากบทเรียนเพิ่มเติม

นักเรียนสามารถติดตามโครงการสอนระยะ ยาวและบทเรียนเพิ่มเติมในรูปแบบ eBook ได้ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต2. ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการทําแบบฝึกหัดเสริมที่มีการวัดผลพร้อมคําอธิบายจากครูผู้สอนแบบเรียลไทม์3. ติดตามผลและข้อแนะนํา

นักเรียนสามารถติดตามผลการเรียนรู้ของ ตนเองได้จากการทําแบบฝึกหัด ตลอดจนข้อ แนะนําจากครูประจําวิชาประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ THAILAND SMART EDUCATION

 • นักเรียน
 • ครู
 • โรงเรียน
 • ผู้ปกครอง
 • ประสบการณ์การเรียนรู้
 • ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
 • กระบวนการการบริหารจัดการ
 • การติดตามผลการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและบุตรหลาน